Stowarzyszenie Trzy Góry
Cele Statutowe

Cele Statutowe

a) działalność na rzecz i aktywnego stylu życia,
b) promowanie turystyki górskiej
c) promowanie wartości życia i rodziny,
d) wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci,
e) niesienie pomocy w miarę możliwości zasobów Stowarzyszenia: osobom biednym, bezdomnym, uzależnionym i nieprzystosowanym społecznie,
f) promowanie sportu, zdrowia i działań prozdrowotnych,
g) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani,
h) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom,
i) promowanie idei wolontariatu,
j) wspieranie i organizowanie działań proekologicznych,
k) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie centrum wolontariatu,
b) organizowanie pobytu grupowego w górach,
c) prowadzenie działalności związanych z formą aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych
d) organizowanie spotkań z kadrą profesjonalnie przygotowaną do niesienia pomocy społecznej, terapeutycznej, psychologicznej, medycznej i prawnej,
e) niesienie pomocy materialnej, psychologicznej,
f) udział członków Stowarzyszenia w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach podnoszących kwalifikacje w celu realizacji zadań statutu,
g) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji zadań statutowych,
h) organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym, a w szczególności dzieciom, młodzieży i rodzinom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, samotnym i uzależnionym,
i) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, rządowej administracji, instytucjami społecznymi, związkami zawodowymi, policją, sądami powszechnymi oraz innymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,
j) prowadzenie kampanii reklamowych, informacyjno – promocyjnych i edukacyjnych w ramach propagowania swojej działalności oraz dla pozyskiwania środków materialnych,
k) prowadzenie różnych form szkoleń (np. kursokonferencji, warsztatów, spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników, wolontariuszy i innych osób współdziałających ze Stowarzyszeniem lub objętych jego działalnością statutową oraz pozostałych form kształcenia przez organizowanie kongresów, konferencji, spotkań, konsultacji, grup wsparcia itp., szkolenie kadry profesjonalistów (np. psychologów, pedagogów, promotorów zdrowia, prowadzących działania wspierające),
l) organizowanie różnych form rozrywki, zabaw, festynów, mających na celu rozwój kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku różnych dziedzin nauki, kultury, sportu, rekreacji, pełnienie funkcji użytecznych,
m) sprzedaż internetową towarów lub usług związanych z realizacją celów statutu
n) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
o) dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności dotyczącej zakupu lekarstw oraz innych artykułów do realizacji życia codziennego.

📝 Pobierz STATUT